Bzykająca przyczepka podbija świat!

 

Od 4 lat prowadząc małą pasiekę postanowiłem zrobić coś więcej.

Po co?

Żeby każdy zobaczył że można coś zmienić. Zarówno w świecie pszczół jak i w swoim życiu!

Zacząłem prowadzić warsztaty pszczelarskie dla dzieci. Coś co kompletnie zapanowało nad moją głową :D

Serio zapytaj mnie o pszczoły a opowiem ci wizję na 10 lat do przodu. 

A warsztaty cóż. Ciągle je rozwijamy i podnosimy poziom edukacyjny.

Tym razem wydajemy materiały edukacyjne i zakupujemy wyjątkową maskotkę edukacyjną.

A jak uda się uzbierać więcej, to podbijamy świat a dokładnie Berlin.

Zainteresowany? Już wkrótce ruszamy!

Start! - 16 Listopada godzina 19:00

Biowar 500 (500 mg/pasek)  paski do zwalczania warrozy pszczół

Nowy preparat do zwalczania warrozy pszczół w postaci pasków.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Amitraz 500 mg/pasek

RODZAJ I WIELKOŚC OPAKOWANIA

Pudełko tekturowe zawierające 10 pasków zamkniętych w saszetce PET/Aluminum/PE.

WSKAZANIA LECZNICZE

Zwalczanie warrozy pszczół.

PRZECIWWSKAZANIA

Nieznane.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce, należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA

Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w dawce: 2 paski/1 ul.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Paski umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół.

Paski zawiesić w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron, co uzyskuje się poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu miedzy ramkami.

Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni a następnie je usunąć. W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków, należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie. Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni. Pasków nie należy używać ponownie.

Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie.

Zalecany okres leczenia: po ostatnim miodobraniu (koniec lata/jesień) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym.

Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek.

OKRES KARENCJI

Miód - zero dni.

Nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

Zużyć natychmiast po otwarciu opakowania bezpośredniego.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Leczyć wszystkie rodziny w pasiece jednocześnie.

Chronić przed kontaktem z żywnością.

Podczas aplikacji nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu.

Po wykonaniu zabiegu umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.

Podczas stosowania nie dopuszczać do kontaktu ze skórą i oczami.

Manipulacje z paskami wykonywać w rękawicach ochronnych.

Toksyczność amitrazu wzrasta w obecności soli miedzi, a skuteczność spada w obecności butylotlenku piperonylu. Należy unikać stosowania tych substancji jednocześnie z amitrazem.

Podczas stosowania dawek 5-krotnie wyższych od zalecanych przez 6 tygodni nie zaobserwowano wystąpienia objawów niepożądanych.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Amitraz jest toksyczny dla ryb , należy zwrócić uwagę, aby preparat nie dostał się do zbiorników ani cieków wodnych.

NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

DO PODAWANIA POD NADZOREM LEKARZA WETERYNARII

NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI”

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

OKRES WAŻNOŚCI

Okres trwałości dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży - 1 rok.

Zużyć natychmiast po otwarciu opakowania bezpośredniego.

 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 2085/11


Teks pochodzi ze strony producenta leku Biowar 500.

 

Bzykająca przyczepka podbija świat!

Subskrybuj

Wpisując się na listę mailingową otrzymasz od nas nasze aktualne promocje. Spokojnie, twój mail nie zostanie przekazany osobom trzecim.

Wkrótce przekażemy ci również wiadomości o nowych artykułach. Będą to artykuły ciekawe, pozbawione reklam, a przesycone wiedzą o pszczołach i ich świecie.