Bzykająca przyczepka podbija świat!

 

Od 4 lat prowadząc małą pasiekę postanowiłem zrobić coś więcej.

Po co?

Żeby każdy zobaczył że można coś zmienić. Zarówno w świecie pszczół jak i w swoim życiu!

Zacząłem prowadzić warsztaty pszczelarskie dla dzieci. Coś co kompletnie zapanowało nad moją głową :D

Serio zapytaj mnie o pszczoły a opowiem ci wizję na 10 lat do przodu. 

A warsztaty cóż. Ciągle je rozwijamy i podnosimy poziom edukacyjny.

Tym razem wydajemy materiały edukacyjne i zakupujemy wyjątkową maskotkę edukacyjną.

A jak uda się uzbierać więcej, to podbijamy świat a dokładnie Berlin.

Zainteresowany? Już wkrótce ruszamy!

Start! - 16 Listopada godzina 19:00

Ubezpieczenie Pasieki (1)

Jak ubezpieczyć pasiekę? Jakie są rodzaje ubezpiecznia pasieki?

Podstawowe ubezpiecznie OC dla pasieki.

Coraz częściej wśród pszczelarzy pojawiają się pytania o ubezpieczenie Pasieki i pszczół. Podstawową i bardzo tanią formą ubezpiecznia jest ubezpiecznie od odpowiedzialności cywilnej. Czyli w przypadku gdy nasze pszczoły pożądlą sąsiada jesteśmy od tego ubezpieczeni i jeśli sąsiad postanowi ubiegać się o odszkodowanie jesteśmy na taki wypadek zabezpieczeni. Zakupisz je bez problemu w każdym kole pszczelarskim.

Ubezpieczenia dla wymagających, czyli chcę spać spokojniej

Coraz częściej jednak słyszymy że pare razy w roku jakiś pszczelarz traci swoją pasiekę z powodu kradzieży, czy z powodu oprysków rolnika który postanowił poczęstować nasze pszczoły chemią. Co wtedy? Jeśli nie jesteśmy ubezpieczni pozostaje nam tylko wściekłość i poszukiwania. Zawsze możemy także podpytać kolegów pszczelarzy o drobne wsparcie w postaci nieużywanych uli czy odkupienia rodzin. Możemy jednak takich kłopotów i nieprzyjemności uniknąć chodziaż po części.

W momencie pisania tego artykułu jedynym towarzystwem ubezpieczeniowym oferującym rozszerzone ubezpieczenie Pasieki jest PZU. Naszym celem nie jest reklama tego towarzystwa ubezpieczeniowego lecz przekazanie informacji dalej o tym że istnieje rozszerzone ubezpieczenie pasieki.

Postaram przedstawić się jaknajprościej potrafię co, jak, za ile i na ile możemy ubezpieczyć swoją pasiekę. Oczywiście pierwsze pytanie jakie się pojawi to "za ile"? Podam przykładową wycenę którą otrzymałem od zaprzyjaźnionego biura ubezpieczeniowego.

Poprosiliśmy o ubezpieczenie Pasieki na kwotę 10 tys. złotych.  Wycena miała zawierać ubezpieczenie pasieki:

 • od ryzyka zniszczenia pasieki
 • od zatrucia pszczół
 •  kradzież pni pszczelich lub rodzin pszczelich z uli z plastrami czerwia albo miodu

 

Ile kosztuje takie ubezpiecznie na rok? Już mówimy. Jest to 900 zł na rok. Analogicznie jeśli chcielibyśmy ubezpieczyć pasiekę na 5 tyś. złotych składka roczna wynosiłaby 450 zł. 

 

 Co możemy ubezpieczyć?

 • Ubezpieczyć możemy pasiekę która posiada minimum 5 pni.
 • Ubezpieczniem są objęte pnie znajdujące się na toczku, stebniku bądz w pawilonie. Ubezpiecznie dotyczy pasieki w miejscu jej stałego umiejscowienia jak i w miejscu jej czasowego pobytu (wędrówka na pożytek).
 • Ubezpieczenie pasieki obejmuje zdrowe rodziny, bez objawów zatrucia, przynajmniej w średniej sile, osadzone w ulach ramowych stosowanych w gospodarce pasiecznej.

 

 Zakres ubezpieczenia podstawowy:

 Ubezpieczeniem są objęte szkody powstałe w skutek następujących wypadków:

 • zatrucia pszczół w skutek środkami ochrony roślin zastosowanymi do opryskiwania sadów, upraw polnych, i lasów.
 • uszkodzenia lub zniszczenia pni pszczelich przez ogień, powódz, huragan, lub uderzenie pioruna
 • uszkodzenia lub zniszczenie pni dokonanych przez osoby trzecie
 • uszkodzenia lub zniszczenia pni pszczelich na skutek transportu pszczół, na pożytki poza stałe miejsce położenia pasieki, wynikłego z przyczyn losowych niezawinionych przez ubezpieczonego  lub osobe przez niego upoważnioną.  

 

Zniszczenie lub uszkodzenie pasieki przez żywioły:

 • Ogień - za szkodę wywołaną przez ogień uważa się uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.
 • Powódz - za szkodę wywołaną przez powódz uważa się uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku zalania terenu w wyniku podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących oraz w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych, a także spływem wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych.
 • Huragan - za szkodę wywołaną przez huragan uważa się uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/sek, którego działanie wyrządza masowe szkody. Pojedyńcze szkody uważa się za spowodowane przez huragan wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu. 

 

Uwaga!!!

Ubezpieczenie na wypadek kradzieży jest płatne dodatkowo i nie wchodzi w skład pakietu podstawowego, więc przy wycenie pamiętajcie o zapytanie rówież o ubezpieczenie na wypadek kradzieży. 

 


 Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe: 

 • w skutek wymarcia pszczół lub czerwia z powodu chorób albo wyziewów z zakładów przemysłowych lub zniszczenia pni na zarządzenie lekarza weterynari. 
 • w skutek działania zwierząt
 • w budowlach związanych z pasieką, w urządzeniach pomocniczych i sprzęcie służącym gospodarce pasiecznej oraz w ulach nie obsadzonych rodzinami pszczelimi. 
 • w zapasach miodu i wosku znajdujących się poza pniem pszczelim
 • w pniach pszczelich powstałych z odkładów
 • w czasie transportu pni pszczelich na pożytki bez dozoru ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej
 • w skutek rabunku przez pszczoły z innych pni pszczelich oraz obumarcia rodziny z powodu niedostacznego zaopatrzenia pnia pszczelego w pokarm na zimę.
 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego
 • wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje na wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Ważne!!!
Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów badania stanu rodzin pszczelich, badań laboratoryjnych oraz zaświadczeń i opinii dotyczących przyczyn powstania szkód.

 


Suma ubezpieczenia i składka ubezpieczeniowa

Postaram się w skrócie opisać jak wycenić własną pasiekę żebyśmy wiedzieli na jaką kwotę się ubezpieczyć. PZU w swoich zapisach dokładnie precyzuje jak obliczać wartość pasieki.

 • Suma ubezpiecznia pasieki nie może być wyższa od 70% jej wartości runkowej
 • Wartość pasieki stanowi łączna wartość poszczegółnych ubezpieczonych pni pszczelich
 • Na wartość pnia pszczelego składa się: Wartość ula, wartość rodziny pszczelej, matki, pszczół robotnic, trutni i czerwiu oraz ryczałtowa wartość 6 kg miodu i 1 kg wosku.
 • Wartość miodu i wosku ustala się na podstawie średnich cen tych produktów, stosowanych przez jednostki prowadzące skup tych produktów, na terenie położenie ubezpieczoneuj pasieki. Najprościej mówiąc cena miodu i wosku będzie obliczana jako średnia cena miodu i wosku w skupie na terenie gdzie położona jest nasza pasieka. 
 • W ubezpieczeniu pasiek nie mogą być przyjęte wartości uli wyższe od cen uli danego typu stosowanych przez jednostki prowadzące ich sprzedaż. Czyli nie zawyżamy ich cen! Ponadto wartość/cena rodzin pszczelich nie może być wyższa od cen rodzin pszczelich stosowanych w naszej okolicy.  
 • Składkę za ubezpiecznie oblicza się według stawek wyrażonych w procentach sumy ubezpieczenia.
 • Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od sumy ubezpiecznia i zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
 • Zapłaty możemy dokonać w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU w formie bezgotówkowej, czyli przelew :D
 • Cena nie podlega indeksacji.
 • Na wniosek ubezpieczającego skłądaka może zostać rozłożona na dwie raty.

 

Ubezpieczenie Pasieki

 

Kliknij link poniżej żeby pobrać dokument z którego dowiesz się wszystkiego. Mamy nadzieje się przyda w tym i następnych sezonach. 

 

Pobierz plik


 

Wypełnij poniższy formularz jeśli chcesz poprosić o przykładowe ubezpieczenie Pasieki. Wypełnij pytania pomocnicze w celu szybszej wyceny. Ubezpieczyciel postara się odpowiedzieć jaknajszybciej.

      

 

 

stycznia 27, 2015

Subskrybuj

Wpisując się na listę mailingową otrzymasz od nas nasze aktualne promocje. Spokojnie, twój mail nie zostanie przekazany osobom trzecim.

Wkrótce przekażemy ci również wiadomości o nowych artykułach. Będą to artykuły ciekawe, pozbawione reklam, a przesycone wiedzą o pszczołach i ich świecie.