Biowar 500

Biowar 500

Biowar 500 (500 mg/pasek)  paski do zwalczania warrozy pszczół

Nowy preparat do zwalczania warrozy pszczół w postaci pasków.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Amitraz 500 mg/pasek

RODZAJ I WIELKOŚC OPAKOWANIA

Pudełko tekturowe zawierające 10 pasków zamkniętych w saszetce PET/Aluminum/PE.

WSKAZANIA LECZNICZE

Zwalczanie warrozy pszczół.

PRZECIWWSKAZANIA

Nieznane.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce, należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA

Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w dawce: 2 paski/1 ul.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Paski umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół.

Paski zawiesić w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron, co uzyskuje się poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu miedzy ramkami.

Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni a następnie je usunąć. W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków, należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie. Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni. Pasków nie należy używać ponownie.

Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie.

Zalecany okres leczenia: po ostatnim miodobraniu (koniec lata/jesień) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym.

Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek.

OKRES KARENCJI

MiĂłd – zero dni.

Nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

Zużyć natychmiast po otwarciu opakowania bezpośredniego.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Leczyć wszystkie rodziny w pasiece jednocześnie.

Chronić przed kontaktem z żywnością.

Podczas aplikacji nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu.

Po wykonaniu zabiegu umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.

Podczas stosowania nie dopuszczać do kontaktu ze skórą i oczami.

Manipulacje z paskami wykonywać w rękawicach ochronnych.

Toksyczność amitrazu wzrasta w obecności soli miedzi, a skuteczność spada w obecności butylotlenku piperonylu. Należy unikać stosowania tych substancji jednocześnie z amitrazem.

Podczas stosowania dawek 5-krotnie wyższych od zalecanych przez 6 tygodni nie zaobserwowano wystąpienia objawów niepożądanych.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Amitraz jest toksyczny dla ryb , należy zwrócić uwagę, aby preparat nie dostał się do zbiorników ani cieków wodnych.

NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

DO PODAWANIA POD NADZOREM LEKARZA WETERYNARII

NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI”

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

OKRES WAŻNOŚCI

Okres trwałości dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaĹźy – 1 rok.

Zużyć natychmiast po otwarciu opakowania bezpośredniego.

 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 2085/11


Teks pochodzi ze strony producenta leku Biowar 500.

 {uniform form=5/}

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *